094.8866.109 Facebook Youtube
Chú thích
64.0 m2
Căn hộ A1, A4, B1, B4
73.0 m2
Căn hộ A2, A3, B2, B3
72.5 m2
Căn hộ A6, A9, B6, B9
85.5 m2
Căn hộ A7, A8, B7, B8
105.5 m2
Căn hộ A5, A10, B5, B10
Chú thích
77.5 m2
Căn hộ A1, A2, B1, B2
85.5 m2
Căn hộ A4, A5, B4, B5
181.5 m2
Căn hộ A3, A6, B3, B6
Chú thích
78.5 m2
Căn hộ A1, A2, B1, B2
88.5 m2
Căn hộ A4, A5, B4, B5
186.5 m2
Căn hộ A3, A6, B3, B6
Đăng ký Nhận thông tin mới nhất từ the legend
x
Đăng ký tham quan căn hộ mẫu
Họ tên
Số điện thoại
Email
Ghi chú
Đăng ký